Většina spolků pojede bez EET

Většina spolků pojede bez EET

17|05|2017

Finanční správa vydala novou verzi metodického pokynu k zákonu o EET, který přináší úlevu mnoha spolkům, nadacím a jiným neziskovým organizacím. Zvedá se výše posuzovaného limitu ročního obratu z vedlejší podnikatelské činnosti, takže si většina těch, kdo zajišťují plesy, zábavy a sportovní soutěže, ušetří starosti s pořizováním elektronické pokladny.

Z dosavadních 175.000 Kč se hranice posuzovaných příjmů zvýšila na 300.000 Kč ročně. Oblíbené plesy, mezivesnické fotbalové zápasy, závody hasičů a další malé akce související s posláním subjektu se tak obejdou bez evidovaných účtenek. Ministerstvo financí novou metodiku přibližuje reálné situaci a rovněž se tak snaží omezit negativní dopady na veřejně prospěšnou činnost.

Ze statistik návštěvnosti našeho portálu jaknaetrzby.cz i z vašich zaslaných dotazů je zřejmé, že tato oblast budila a budí velkou pozornost veřejnosti. Pro mnohé spolky mohla být již samotná administrativní náročnost procesu likvidační. Velmi často byla tato povinnost vnímána jako nepochopitelný „trest“ od státu za to, že jsou lidé organizovaní ve spolcích ochotní věnovat část svého osobního času na veřejně prospěšné činnosti.

Elektronická evidence tržeb se tak již většiny neziskových organizací nedotkne. „Pro větší neziskové organizace pak může být ‚únikem‘ z povinnosti evidovat ještě hranice 5 % celkových příjmů z vedlejší činnosti, po jejímž překročení je EET povinné,“ říká Michal Wantulok, manažer pro vnější vztahy společnosti Dotykačka, poskytovatele spolehlivého pokladního systému. „Zároveň je třeba pamatovat na to, že pokud poplatník provozuje více druhů vedlejší činnosti, příjmy z nich se pro drobné vedlejší podnikatelské činnosti sčítají.“

Rovněž je dobré vědět, že kromě změny limitu přichází i upřesnění toho, co se započítává do rozhodného příjmu. Nezapočítávají se tržby, které dorazí na bankovní účet, ale pouze a výhradně tržby z vedlejší podnikatelské činnosti uhrazené v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou nebo jinými obdobnými způsoby. Ale nezapomeňte – to, že splňuje podmínky pro vyloučení tržeb z povinnosti evidence, musí stále být poplatník schopen správci daně na vyžádání doložit.

Jak to může například vypadat v praxi?

Podnikatel (nezisková organizace) poskytuje sociální služby pro handicapované osoby. V roce 2017 má příjmy z hlavní činnosti ve výši 100 000 Kč a dary od sponzorů ve výši 2 500 000 korun. Ze své vedlejší podnikatelské činnosti dosáhne ve stejném roce příjmů z masérských služeb ve výši 300 000 Kč a z provádění pedikúry ve výši 300 000 Kč. Tržby za tyto služby přijímá od klientů v hotovosti. Dále má příjmy z pronájmu ve výši 500 000 Kč, které nájemce platí poplatníkovi na bankovní účet. Jak bude tento veřejně prospěšný poplatník pro rok 2018 dle novelizované metodiky posuzovat kritérium drobné vedlejší podnikatelské činnosti?

Vzhledem k tomu, že příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti, které splňují formální náležitosti pro evidovanou tržbu, činí v celkové výši 600 000 Kč, nemůže poplatník využít limitu 300 000 Kč, ale pro účely naplnění vynětí z evidence tržeb dle § 12 odst. 3 písm. h) ZoET může otestovat, zda se vejde do druhého limitu, tj. do 5% podílu vedlejší podnikatelské činnosti na celkových příjmech/výnosech.

Vlastní výpočet:

Celkové příjmy/výnosy organizace: 10 000 000 + 2 500 000 + 300 000 + 300 000 + 500 000 = 13 600 000

Příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti pro výpočet limitu: 300 000 + 300 000 = 600 000 (příjem z pronájmu 500 000 Kč je placen na bankovní účet a nesplňuje formální náležitosti evidované tržby, není proto do tohoto limitu započítáván).

(600 000 : 13 600 000) × 100 = 4,4 %

Poplatník splnil kritérium 5 %, takže nemusí příjmy z drobné vedlejší podnikatelské činnosti v roce 2018 evidovat. Stejným způsobem pak bude postupovat při posouzení kritéria drobné vedlejší podnikatelské činnosti každý rok.

Pokud i přes zmírnění podmínek musíte tržby evidovat, případně chcete mít o své byť vedlejší a nepravidelné podnikatelské činnosti podrobný přehled, nabízí například právě Dotykačka zapůjčení pokladny již od 190 Kč/den.